Regulamin rozdania

REGULAMIN Rozdania WARUNKI OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) rozdania dwóch produktów kosmetycznych marku AUNA (dalej: „Rozdanie”) określa warunki i zasady uczestniczenia w Rozdaniu.

1.2. Organizatorem Rozdania AUNA sp. z o.o.

siedziba w Trzciance, ul. Słoneczna 18, 64-980 Trzcianka

NIP 763 21 47 801, REGON 522787349

Numer KRS: 0000986553

BDO 000575849

sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: SĄD

REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

3 (dalej: „Organizator”).

1.3. W trakcie trwania Rozdania treść Regulaminu Rozdania będzie dostępna do wglądu na stronie www.aunavegan.com

1.4. Warunki uczestnictwa w Rozdaniu określone są w niniejszym Regulaminie Rozdania, a każde zgłoszenie Uczestnika do Rozdania odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed wzięciem udziału w rozdaniu.

1.5. Rozdanie jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6. Uczestnicy biorą udział w Rozdaniu poprzez dodanie odpowiedzi pod postem rozdaniowym opublikowanym na profilu INSTAGRAM AUNA VEGAN https://www.instagram.com/p/Ct7FaHPpR9Y/

1.7. Uczestnictwo w Rozdaniu jest dobrowolne.

1.8. Niniejsze Rozdanie nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11.2009 o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 zm.).

1.9. Organizator informuje, że Rozdanie nie jest sponsorowane, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, Instagram ani serwisy z nimi związane. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w danym Rozdaniu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook czy Instagram. W związku z powyższym Facebook ani Instagram nie odpowiadają wobec Uczestników za przeprowadzenie danego Rozdania i wydanie nagród.

1. CZAS TRWANIA Rozdania

2.1. Rozdania trwa od dnia 25.06.2023 r., od momentu opublikowania informacji o nim w poście, do 27.06.2023 r. do godziny 23:59:59.

2. UCZESTNICY Rozdania

3.1. W Rozdaniu mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone w Regulaminie.

3. ZASADY Rozdania

4.1. Zadanie polega na zredagowaniu ciekawej odpowiedzi pod postem.(dalej: „Zgłoszenie”).

4.2. Wysyłając Zgłoszenie, osoba wskazana w pkt 3.1 staje się uczestnikiem Rozdania („Uczestnik”).

4.3. Przystąpienie do udziału w Rozdaniu, tj. wysłanie Zgłoszenia, stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

4.4. Organizator najpóźniej w ciągu 1 dni od daty zakończenia Rozdania wyłoni 2 osoby, które spełniły wszystkie wymagania przewidziane w Regulaminie oraz w prawidłowy sposób dokonały Zgłoszenia i udzieliły najlepszych w ocenie Organizatora odpowiedzi na pytanie.

4.5. Laureaci rozdania otrzymają nagrody w postaci wybranego przez siebie produktu zaprezentowanych w poście.

4.6. Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma w formie oznaczenia w komentarzu pod postem prozdaniowym oraz na stories na Instagramie AUNA VEGAN

4.7. Zwycięzca zobowiązany jest do wysłania wiadomości prywatnej do profilu www.instagram/aunavegan w terminie do 7 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o zwycięstwie w Rozdaniu, celem przesłania danych: swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres do doręczenia Nagrody. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane przez Organizatora do wysyłki Nagrody.

4.8. Jeden Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w rozdaniu, ale tylko jednokrotnie może wygrać Nagrodę w trakcie trwania całego rozdania.

4.9. W Rozdaniu wezmą udział wyłącznie zgłoszenia przesłane w okresie trwania Rozdania, określonym w pkt. 2.1, spełniające warunki Regulaminu.

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z rozdaniem jest Organizator.

5.2. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.

5.3. Administrator może udostępniać dane osobowe również innym podmiotom, świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi księgowe, usługi prawne, usługi IT oraz usługi wspierające działania marketingowe, przy czym podmioty świadczące ww. usługi przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.

5. PRAWA AUTORSKIE I POZOSTAŁE WARUNKI PRAWNE

6.1. Uczestnik Rozdania udziela Organizatorowi nieodpłatnie, na okres 5 lat oraz bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych, licencji niewyłącznej na korzystanie z udzielonych odpowiedzi konkursowych, o których mowa w pkt 4.1 Regulaminu (dalej: „Zgłoszenie”). Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania ze Zgłoszenia na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych Zgłoszeń dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia rozdania, na wszelkiego rodzaju nośnikach, w szczególności na publikację przesłanych Zgłoszeń nadesłanych w związku z rozdaniem, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych, a Uczestnik zgadza się na publikację, jak również na dokonanie zmian, modyfikacji, w tym skrótów, i korzystanie z tak zmienionych Zgłoszeń w zakresie wskazanym powyżej.

6.3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie treści przesłanego Zgłoszenia.

6.4. Uczestnik udziela również zgody na rozpowszechnianie, na zasadach określonych w pkt 6.1–6.3 powyżej, jego wizerunku utrwalonego w Zgłoszeniu nagrodzonym w rozdaniu, o ile ma zastosowanie.

6. NAGRODY

7.1. Każdy laureat otrzyma jeden z dwóch produktów: balsam do ust truskawkowy lub arbuzowy róż do policzków w kremie.

7.2. Nagrodzonym laureatom Rozdania nie przysługuje prawo zamiany Nagrody, w tym jej wymiany, na ekwiwalent pieniężny.

8. WYDAWANIE NAGRÓD

8.1. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem firmy InPost (do wyboru Paczkomat InPost lub Kurier InPost) na adres podany Organizatorowi przez Uczestnika w terminie do 7 dni od daty otrzymania danych od Uczestnika niezbędnych do wysłania Nagrody.

8.2. W przypadku niepodania danych niezbędnych do wydania Nagrody, odmowy przyjęcia lub nieodebrania Nagrody przez laureata Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

8.3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z rozdaniem. Reklamacje można zgłaszać na adres e-mail Organizatora: contact@aunavegan.com

8.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.

9. INNE POSTANOWIENIA

9.1. Wszelkie dodatkowe informacje o rozdaniu związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik rozdania może uzyskać, wysyłając e-mail na adres: contact@aunavegan.com

9.2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa polskiego.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników

AUNA sp. z o.o. siedziba w Trzciance, ul. Słoneczna 18, 64-980 Trzcianka

NIP 763 21 47 801, REGON 522787349.

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celach organizacji Rozdania i wydania nagród na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Dane są zbierane na stronie na Instagramie: https://www.instagram.com/aunavegan, prowadzonej pod marką AUNA

Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu. Przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem oraz podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Rozdania, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Oświadczenie o wyrażeniu sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych należy kierować na adres e-mail: contact@aunavegan.com

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych celów.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl